майстер в галузі стратегічного керівництва

Загальні відомості

Опис програми

Ð§Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¸ вÑимо ÑÑÑаÑегÑÑне лÑдеÑÑÑво?

Ð¢Ð¾Ð¼Ñ Ñо ми вважаÑмо, Ñо Ñинок оÑвÑÑи Ñ Ð¹Ð¾Ð³Ð¾ здаÑнÑÑÑÑ ÑозÑиÑиÑи можливоÑÑÑ Ð»ÑдеÑÑв. ÐамÑÑÑÑ Ñого Ñоб зоÑеÑедиÑиÑÑ Ð½Ð° ÑеÑнÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð°ÑпекÑÐ°Ñ Ð±ÑзнеÑÑ, ÑÑÑпÑÐ½Ñ ÐºÐµÑÑвниÑÑво Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð°Ð³Ð°Ñ ÑÑÑденÑам задÑÑÑи ÑеоÑÑй, конÑепÑÑй Ñ Ð¿ÑакÑик, ÑÐºÑ ÑоблÑÑÑ ÐµÑекÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð»ÑдеÑÑв-конÑепÑÑÑ, ÑÐºÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÑÑÑ Ð±ÑÑи заÑÑоÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð´Ð¾ бÑдÑ-ÑкÑй облаÑÑÑ, бÑÐ´Ñ Ñо Ð²Ð°Ñ ÑокÑÑ Ð¿ÑиваÑний ÑекÑоÑ, некомеÑÑÑйна, малий бÑÐ·Ð½ÐµÑ , ÑÑÑд Ñи добÑоволÑÑеÑÑво. ÐоÑоÑÑба кÑÑÑÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð¹Ð¼Ð°Ñ ÑÑÑденÑÑв вÑд ÑеоÑÑÑ Ð´Ð¾ конÑепÑÑÑ Ð´Ð¾ пÑакÑики. ÐкадемÑÑний навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð²Ð½ÑÑÑÑÑÑ Ð¾Ð±ÑиÑÐ½Ð¾Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑпÑвпÑаÑÑ Ð· викладаÑами Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð»ÑÑками. СÑÑденÑи виÑоÑÑи в далекоглÑÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð»ÑдеÑÑв, ÑÐºÑ Ð½Ð°Ð´Ð¸ÑаÑÑÑ ÐµÑекÑÐ¸Ð²Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸, компанÑÑ Ñ Ð³Ñомади.

ÐнÑоÑмаÑÑÑ

- 100% онлайн, ÑамокеÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ ÐºÑÑÑи - ÐÑиÑкоÑене 8 ÑижнÑв ÑоÑÐ¼Ð°Ñ ÐºÑÑÑÑ - ÐавÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð° заÑÑоÑÑваÑи до ваÑÐ¾Ñ ÐºÐ°Ñ'ÑÑи вÑдÑÐ°Ð·Ñ - Empowering ÑпÑвпÑаÑÑ Ñа взаÑмодÑÑ Ð· колегами по вÑÑй кÑаÑÐ½Ñ - акÑивна пÑдÑÑимка викладаÑÑв - РанжÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñк # 2 Best Buy по GetEducated.com - ЧаÑÑина Ñколи СÑеÑана оÑганÑзаÑÑйного кеÑÑвниÑÑва Ñ ÑÑÑаÑегÑÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼ÑнÑкаÑÑй

ÐаÑ'ÑÑа ÐеÑÑпекÑиви

ÐÑе дÑже пÑоÑÑо: Ñим еÑекÑивнÑÑе ви Ñк лÑдеÑ, Ñим бÑлÑÑе вплив ви можеÑе надаÑи на ÑвÑÑ Ð½Ð°Ð²ÐºÐ¾Ð»Ð¾ Ð²Ð°Ñ (Ñ Ð²Ð°Ñого оÑобиÑÑого ÑÑпÑÑÑ). ÐожливоÑÑÑ Ð±ÐµÐ·Ð¼ÐµÐ¶Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð»ÑдеÑÑв, ÑÐºÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÑÑÑ Ð¼Ð¸ÑлиÑи кÑиÑиÑно, ÑпÑвпÑаÑÑваÑи з ÑнÑими еÑекÑивно, ÑозÑоблÑÑи полÑÑикÑ, ÑпÑлкÑваÑиÑÑ ÑÑÑаÑегÑÑ Ñ ÑÑвоÑиÑи позиÑÐ¸Ð²Ð½Ñ Ð·Ð¼Ñни. ÐокÑема, магÑÑÑÑа коÑиÑÑÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¸Ñом ÑÑогоднÑ, Ñ Ð¿ÑивеÑÑи до збÑлÑÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð±ÑÑнÑÑ Ð´Ð¾ÑодаÑ, а Ñакож бÑлÑÑ Ð½Ð¸Ð·Ñкий ÑÑÐ²ÐµÐ½Ñ Ð±ÐµÐ·ÑобÑÑÑÑ.

ÐнÑеÑÐ½ÐµÑ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð² Stephens

Ðоже бÑÑи, Ñе вÑдбÑваÑÑÑÑÑ Ð²Ñд наÑого 180 + ÑÑÑÐ½Ñ ÑÑÑоÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ñи жÑнкам ÑеалÑзÑваÑи ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¼ÑÑÑ, але в Stephens, онлайн нÑколи не безоÑобовим. Ðлибоко пÑиÑилÑÐ½Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑаннÑ, Ð½Ð°Ñ ÑакÑлÑÑÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ñ ÑÐ²Ð¾Ñ Ñм'Ñ Ñ Ð²Ð·ÑÑи ÑаÑ, Ñоб зÑозÑмÑÑи ваÑÑ ÑÑлÑ. СпÑвпÑаÑÑ Ð· колегами по вÑÑй кÑаÑÐ½Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð²Ð½ÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑаннÑ. ÐÑогÑама MSL пÑизнаÑений, бÑде завеÑÑена в 24-36 мÑÑÑÑÑв.

Ðимоги до вÑÑÑпникÑв

ÐаÑвки пÑиймаÑÑÑÑÑ Ð¿ÑоÑÑгом ÑÑÑого ÑÐ¾ÐºÑ Ð· вÑÐ¾Ð´Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð° кÑлÑка ÑазÑв на ÑÑк. ÐандидаÑи Ð¿Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð½Ñ Ð¼Ð°Ñи ÑÑÑпÑÐ½Ñ Ð±Ð°ÐºÐ°Ð»Ð°Ð²Ñа з ÑегÑоналÑÐ½Ñ Ð°ÐºÑедиÑаÑÑÑ ÑÑÑанови з мÑнÑмалÑним 3,0 кÑмÑлÑÑивного ÐÐРв оÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ 60 годин ÑÑÑденÑÑв кÑÑÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÑобÑÑ. ÐÑийом заÑнований на поÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÑÑденÑÑв ÐÐÐ, ÐаÑва пÑо ÑÑлÑ, ÑнÑеÑв'Ñ, ÑекомендаÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð»Ð¸ÑÑи, Ñ TOEFL ÑаÑÑнком, ÑкÑо Ñе доÑеÑно. ÐÑийом не гаÑанÑÑÑÑÑÑÑ.СÑÑÐ²ÐµÐ½Ñ 8

Останнє оновлення Грудень 2019

Про навчальний заклад

Stephens College is a women’s college proudly located in Columbia, Mo., home to a flagship public university

Stephens College is a women’s college proudly located in Columbia, Mo., home to a flagship public university Згорнути